I / PRÁVNÍ ÚDAJE

Provozovatel

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
právní forma: S.A.S. (zjednodušená akciová společnost) s kapitálem 22 987 907,85 eur
sídlo společnosti: 45 place Abel Gance 92100 BOULOGNE – Francie
zapsaná v obchodním rejstříku: RCS Nanterre, identifikační číslo SIREN 319 137 576
Intrakomunitární daňové identifikační číslo: FR 42319137576

S oddělením Laboratoires A-DERMA, sídlícím v Cauquillous, 81506 Lavaur cedex
Tel: 0825 886 145 (0,15 € / min)

Dále jen "A-DERMA"

Vedoucí redaktor

Roberto BOTTINO, Ředitel Laboratoří A-DERMA

Webmaster

contact.aderma@pierre-fabre.com

Poskytovatel webhostingu

OCCTERRA - Bat D - 99 route d'Espagne - 31100 Toulouse

I - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky vymezují pravidla pro užívání internetových stránek společnosti A-DERMA, které návštěvou těchto webových stránek automaticky přijímáte.

V případě, že všeobecné podmínky nechcete přijmout, žádáme vás, abyste stránky opustili.

Nezletilé osoby se zavazují užívat tyto webové stránky pouze v přítomnosti rodičů či jiné oprávněné osoby a za předpokladu, že rodiče či jiná oprávněná osoba tyto všeobecné podmínky přijali.

Všeobecné podmínky mohou být kdykoli změněny bez předchozího vyrozumnění.

II - PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Užívání webových stránek A-DERMA přístupných na adrese http://www.aderma.com (dále jen „stránky“) podléhá určitým podmínkám, se kterými se tímto zavazujete seznámit a které se zavazujete dodržovat.

Tyto podmínky užívání jsou vymezeny níže v tomto dokumentu.

Webové stránky mohou být navštíveny a užívány výhradně pro osobní a neobchodní účely.

Obecně je zakázáno tyto stránky nebo jejich část využít k protiprávnímu jednání (autorská práva) nebo za účelem, který je v rozporu s těmito podmínkami užívání.

Návštěvou webových stránek se zavazujete dodržovat podmínky jejich užívání v podobě, v níž jsou zveřejněny k datu příslušné návštěvy.

Účel stránek

Účelem těchto stránek je poskytovat informace o značce A-DERMA.

Tyto stránky nepředstavují smluvní nabídku. Jsou na nich zveřejňovány informace o značce A-DERMA, které nemají smluvní povahu, jejichž cílem je popsat všechny produkty značky, avšak bez úmyslu poskytovat přímý prodej výrobků či služeb (není-li výslovně uvedeno jinak).

Aktualizace těchto stránek je prováděna s ohledem na všechny činnosti laboratoře, proto může nastat situace, kdy nové informace či sdělení již nebudou ve chvíli jejich uveřejnění platné nebo aktuální. A-DERMA nemůže zaručit, i přes veškerou vynaloženou snahu, bezchybnou aktualizaci všech informací či novinek uveřejňovaných na těchto stránkách. 

Registrace

Pro účely návštěvy těchto internetových stránek a seznámení se s jejich obsahem není vyžadována registrace. Osobní údaje mohou být poskytnuty v případě, že je to nutné ke zjištění totožnosti, předvolání či stíhání osob, které porušily nebo poškodily (úmyslně či neúmyslně) práva či majetek A-DERMY, uživatelů stránek či jakýchkoli dalších osob, kterým mohla taková činnost způsobit újmu. 

 

Záruky

A-DERMA se zavazuje ověřit, že obsah jejích stránek je v souladu s platnou francouzskou právní úpravou.

A-DERMA se zejména zavazuje neuveřejňovat údaje porušující práva třetích osob a informace násilné, pornografické či difamační povahy, a dále jakýkoli protiprávní obsah, zejména rasistického, xenofobního či pedofilního rázu či obsah jinak porušující lidskou důstojnost.

A-DERMA se nezaručuje za přesnost a úplnost informací obsažených na těchto stránkách.

Dokumenty, které zveřejňujeme v elektronické podobě na těchto stránkách, procházejí četnými korekturami, nicméně i přesto se v nich mohou vyskytnout chyby. Objevíte-li takovou chybu, neváhejte nám tuto skutečnost sdělit na adresu contact.aderma@pierre-fabre.com, abychom mohli provést příslušné opravy. Uveřejňované texty mohou mezi okamžikem jejich otevření a okamžikem, kdy se s nimi seznámíte, projít aktualizací. Proto nezaručujeme, že jsou dané informace přesné, úplné a aktualizované.

Odpovědnost

Přestože jsme přijali veškerá nutná opatření, aby byla zajištěna spolehlivost uveřejňovaných informací a poskytovaných služeb, neneseme odpovědnost za případné chyby, opomenutí, viry nebo za důsledky nesprávného užívání těchto stránek. Odpovědnost A-DERMY se omezuje pouze na vynaložení všech dostupných prostředků k zajištění co nejvyšší spolehlivosti.

A-DERMA, její vedoucí pracovníci či zaměstnanci nejsou odpovědní

  • za jakoukoli škodu způsobenou připojením ke stránkám, vstupem na stránky a jejich užíváním,
  • za jakoukoli škodu způsobenou přímo či nepřímo návštěvou stránek nebo využitím informací dostupných na stránkách,
  • za přímou či nepřímou škodu vyplývající z užití stránek, zejména za jakoukoli ztrátu provozní, finanční či obchodní povahy či za ztrátu programů nebo údajů jakýchkoli informačních systémů, a to i v případě, že byla A-DERMA informována, že k takové škodě může dojít.

Obecně A-DERMA neposkytuje jakoukoli záruku, výslovnou či implicitní, za internetové stránky či jejich část.

Návštěvníci stránek se zavazují, že se jejich činností, ať už úmyslně či neúmyslně, nedostanou na stránky viry ani jakékoli jiné soubory, které by mohly narušit fungování stránek. V opačném případě nesou sami veškerou odpovědnost.
A-DERMA má právo, v zájmu respektu vůči všem osobám, zahájit případně právní kroky proti komukoli, kdo se dopustí nevhodného chování.

Uživatel prohlašuje, že je podrobně seznámen s rysy a omezeními internetu, a zejména se skutečností, že technická spolehlivost přenosu dat a údajů na internetu je relativní, neboť se tyto informace šíří prostřednictvím rozmanitých sítí, které mají odlišné technické parametry a kapacitu, což může v určitých obdobích narušit či znemožnit připojení.

A-DERMA vynakládá maximální snahu, aby byly její stránky přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, nicméně jí v tomto smyslu nevyplývá žádná povinnost. A-DERMA je oprávněna přístup přerušit, zejména z důvodů údržby nebo modernizace. A-DERMA si zároveň vyhrazuje možnost kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit nebo dokonce zcela ukončit uveřejňování celého obsahu stránek nebo jeho části, včetně prostor určených pro veřejnou diskuzi a zejména odkazů na další stránky. A-DERMA nenese žádnou odpovědnost za takováto přerušení ani za následky, které z nich mohou vyplynout pro uživatele či třetí osoby.

Stránky nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu údajů nebo jejich poškození. Žádné informace či rady poskytované na stránkách nemají povahu záruky.

Hypertextové odkazy mohou otevřít internetové stránky spravované třetími osobami. A-DERMA nemůže nijak ovlivnit obsah těchto stránek, neručí za informace na nich uveřejněné a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah. Návštěva jakékoli jiné stránky prostřednictvím takového odkazu je prováděna výhradně na vaši odpovědnost.

Práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah těchto stránek i jejich jednotlivé součásti (všechny názvy produktů nebo uvedené značky, struktura, texty, fotografie, obrázky, ilustrace apod.) jsou ve výhradním vlastnictví A-DERMY nebo poskytovatelů odborných služeb a řídí se francouzskou či mezinárodní právní úpravou autorských práv a obecně právní úpravou duševního vlastnictví.

Upozorňujeme návštěvníky stránek, že fotografie či specifické znaky mohou rovněž zakládat právo duševního vlastnictví.

Veškerá práva na rozmnožování, prezentaci či veřejné sdělování jsou vyhrazena, včetně jakékoli vizuální, fotografické, ikonografické či jiné komunikace. Reprodukce stránek nebo jejich části na jakémkoli elektronickém nosiči je zakázána, s výhradou výslovného souhlasu vedoucího redaktora.

Loga a značky použité na těchto stránkách jsou předmětem ochranné známky a jejich reprodukce je považována za padělání.

Veškerá práva na užívání jsou vyhrazena. V souladu s článkem L. 122-4 zákona o duševním vlastnictví jakákoli reprezentace či reprodukce, která není výslovně povolena, celého obsahu nebo jeho části a jakýmkoli způsobem, je protiprávní a je považována za padělání, na které se vztahuje postih dle článku L. 335-2 a následujících zákona o duševním vlastnictví. 

Osobní údaje

A-DERMA nevyžaduje od uživatelů žádné osobní údaje (jméno, adresu, elektronickou adresu, povolání apod.). Přesto, zejména pro získání některých informací či obdržení některých dokumentů, může být nutná vaše registrace a poskytnutí některých osobních údajů.

Ochrana osobních údajů uživatele, fyzické osoby, který vyplní registrační formulář (dále jen „registrovaný uživatel“), je poskytována Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Registrovaný uživatel zatrhnutím příslušného okénka v registračním formuláři souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, email (dále jen „osobní údaje“), správcem, společností PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., se sídlem Praha 9, - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118182 (dále jen „správce“).

Správce je společností náležející ke skupině PIERRE FABRE, stejně jako A-DERMA.

Zpracováním osobních údajů registrovaného uživatele může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely a zasílání informací a obchodních sdělení správcem.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při vyplňování registračního formuláře) uvádět správně a pravdivě.

Správce ujišťuje registrované uživatele, že veškeré osobní údaje, které registrovaní uživatelé sdělí on-line, jsou určeny výhradně pro potřeby správce, A-DERMA, popřípadě jiných právnických osob náležejících ke skupině PIERRE FABRE se sídlem na území Evropské unie. Osobní údaje registrovaných uživatelů nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou třetích osob spravujících doménu těchto webových stránek nebo těch, které zasahují do jejich obsahu a řízení.

Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Registrovaní uživatelé zatrhnutím příslušného okénka v registračním formuláři taktéž potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Registrovaní uživatelé dále potvrzují, že byli poučeni o tom, že souhlas se zpracováním jejich osobních údajů mohou ve vztahu ke správci odvolat písemným oznámením doručeným na elektronickou adresu: aderma.cz@pfdc.cz, popřípadě zaslaným na adresu: Pierre Fabre Dermo-cosmétique Prosek Point, Prosecká 851/64, 190 00  PRAHA  9.

Správce se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů registrovaných uživatelů.

Správce tímto registrované uživatele informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 ZOOÚ. Zejména v případě, kdy by se registrovaný uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života registrovaného uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·       požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

·      požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost registrovaného uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti registrovaného uživatele. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti, má registrovaný uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění registrovaného uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li registrovaný uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat, správce má však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Správce nebo zpracovatel budou zasílat registrovaným uživatelům prospekty přímo na jejich adresu nebo formou « newsletter » elektronickou poštou, pouze pokud registrovaní uživatelé zvolili tuto možnost zatrhnutím příslušného okénka „Mám zájem o informace o A-DERMA novinkách“.

Zasílání prospektů, jakož i poskytování informačních služeb elektronickou poštou ("newsletter") dle předchozího odstavce mohou registrovaní uživatelé kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz v emailové zprávě, kterou obdrží každý registrovaný uživatel jako potvrzení jeho úspěšné registrace (dále jen „elektronický odkaz“), popřípadě písemným oznámením zaslaným na elektronickou adresu:

aderma.cz@pfdc.cz, nebo na adresu: Prosek Point, Prosecká 851/64, 190 00  PRAHA  9. Elektronický odkaz bude taktéž součástí každého obchodního sdělení zasílaného elektronickou poštou.

Cookies

Za účelem získávání statistických údajů (např. odhadu návštěvnosti stránek), zkvalitnění vašeho prohlížení (např. optimalizací stránek dle konkrétního prohlížeče, typu barevného zobrazení apod.) a z bezpečnostních důvodů (např. zpětného dohledání spamů) můžeme přistoupit ke zjišťování údajů, které se vás týkají, na základě tzv. proměnných prostředí za pomoci„cookies“.
„Cookie“ je soubor dat zaslaný na váš prohlížeč prostřednictvím webového serveru a následně uložený na pevném disku ve vašem počítači. Jedna nebo více „cookies“ může být umístěna na pevný disk vašeho počítače anonymně (navštívené stránky, datum a hodina návštěvy apod.). Cookies neobsahují žádné informace osobní povahy ani žádné údaje, které by mohly umožnit zjistit vaši totožnost. Systém cookies nám neslouží k určení vaší totožnosti, ale pouze k shromažďování informací o vašich návštěvách stránek. Umožňují nám zjistit, které z našich činností vás zajímají nejvíce, a lépe přizpůsobit poskytované informace.
Existenci těchto cookies můžete zjistit.
Můžete samozřejmě nesouhlasit s jejich použitím a odmítnout je. Uložení cookies můžete zabránit tak, že deaktivujete tuto funkci ve vašem prohlížeči. Přesné pokyny najdete na internetových stránkách úřadu pro kontrolu osobních údajů (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés CNIL).
 

Zabezpečení

Internet je otevřenou sítí, proto A-DERMA nemůže zaručit, že tyto údaje nebudou získány třetími osobami.

Odkazy

A-DERMA může poskytnout odkazy na další stránky, které mohou, ale také nemusí, patřit skupině PIERRE FABRE- Tyto stránky jsou na stránkách A-DERMY nezávislé.

A-DERMA nevytváří ani neověřuje zdroje a obsah těchto stránek a jejich vazbu na další stránky.

Odkazy na tyto stránky neznamenají, že by A-DERMA souhlasila s jejich obsahem, potvrzovala jej či se k němu hlásila.

A-DERMA nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek, produkty, služby, reklamu, cookies nebo další položky obsažené na těchto stránkách, ani nenese odpovědnost za škody či ztrátu, prokázanou či údajnou, způsobenou použitím informací, služeb či údajů dostupných na těchto stránkách nebo související s jejich použitím.

Vytvoření hypertextového odkazu na stránky A-DERMY je možné pouze s předchozím písemným souhlasem A-DERMY. Veškeré žádosti musí být zaslány na tuto adresu:contact.aderma@pierre-fabre.com.

Jakékoli neoprávněné užití je paděláním, které může být trestně stíháno.

Další ustanovení

V případě, že by se některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek užívání stalo neplatným či neúplným, bude nahrazeno jiným ustanovením, jehož právní výklad nejlépe odpovídá ustanovení neplatnému nebo neúplnému.

Jste-li nespokojeni s těmito stránkami jako celkem či s jejich částí, jejich prostorem pro veřejnou diskuzi, nebo nesouhlasíte-li s těmito Všeobecnými podmínkami užívání, jediný možný další postup je přestat stránky používat.

Prohlížení těchto stránek a jejich obecné užívání předpokládá, že jste se seznámili s těmito Všeobecnými podmínkami užívání a že je plně a bezvýhradně přijímáte.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Všeobecných podmínek užívání nebo otázek či připomínek týkajících se těchto stránek a jejich prostorem pro veřejnou diskuzi se můžete obrátit na contact.aderma@pierre-fabre.com.

Platné právo a příslušné soudy

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek A-DERMA se řídí francouzskou právní úpravou. Není-li v případě jakýchkoli sporů vyplývajících z nedodržení těchto podmínek nalezeno řešení smírnou cestou, jsou příslušné soudy v Nanterre (Tribunaux de Nanterre). Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

 

II / VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Pravidla pro držitele věrnostních karet:

1)    Věrnostní programy provozuje společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., IČ: 276 02 389, se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00 (dále jen „Společnost“).

2)    Účastníkem věrnostního programu Společnosti může být pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je držitelem věrnostní karty. Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.

3)    Kartu zákazník získá při nákupu jakéhokoliv produktu příslušné značky či řady (s výjimkou Dermatologické mycí kostky, Krému na ruce a Tyčinky na rty), jichž se věrnostní program týká, určené věrnostní kartou (dále jen „určená značka“ nebo „určená řada“) v jedné ze smluvních lékáren Společnosti v České republice ze seznamu na adrese: www.aderma.cz. Věrnostní karta může stanovit další požadavky pro její získání, např. minimální prodejní cenu zakoupeného produktu.

4)    Kartu lze použít pouze v lékárně, ve které byla zákazníkovi vydána.

5)    Každý nákup produktu určené značky nebo určené řady splňující případně i další požadavky stanovené věrnostní kartou (např. minimální prodejní cena produktu) v období platnosti věrnostní karty (dále jen „věrnostní nákup“) bude obsluhou lékárny zaznamenán ve věrnostní kartě zákazníka, předloží-li ji, a to razítkem lékárny a podpisem obsluhy lékárny (lékárníka), případně i uvedením data uskutečnění věrnostního nákupu, obsahuje-li věrnostní karta kolonku pro tento údaj. Věrnostní karta může nákup některých produktů určené značky nebo určené řady z věrnostního programu vyjmout.

6)    Věrnostní program spočívá v tom, že při uskutečnění věrnostní kartou stanoveného množství věrnostních nákupů získá zákazník zdarma jako dárek jeden z produktů ze seznamu uvedeného na věrnostní kartě (dále jen „dárek“) dle volby zákazníka.   

7)    Věrnostní program může mít i více úrovní, tzn. dle počtu věrnostní kartou požadovaných věrnostních nákupů. Případná volba úrovně věrnostního programu je na zákazníkovi. Jednu věrnostní kartu lze použít pouze v rámci jedné úrovně.

8)    Pro získání dárku v rámci věrnostního programu, resp. příslušné úrovně věrnostního programu, zákazník odevzdá věrnostní kartu s minimálním počtem záznamů odpovídajícím počtu věrnostních nákupů stanovených věrnostní kartou (v případě více úrovní věrnostního programu pro příslušnou úroveň věrnostního programu), a to je-li uvedeno na věrnostní kartě spolu s účtenkami prokazujícími jednotlivé věrnostní nákupy zaznamenané na věrnostní kartě, v lékárně, ve které mu byla věrnostní karta vydána.  Při odevzdání věrnostní karty zákazník zvolí dárek zaškrtnutím příslušného políčka na věrnostní kartě. Neobsahuje-li věrnostní karta příslušné políčko, zákazník provede volbu dárku sdělením obsluze lékárny. Před odevzdáním věrnostní karty zákazník řádně vyplní své údaje uvedené na věrnostní kartě v rozsahu jméno, příjmení, adresa anebo město, emailová adresa, popřípadě telefonní číslo nebo rok narození dle kolonek ve věrnostní kartě (dále jen „osobní údaje“), dále odpovědi na otázky zde uvedené, v případě nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení zaškrtne příslušnou kolonku a dále uvede datum vyplnění osobních údajů. Správnost osobních údajů a souhlas s jejich poskytnutím a zpracováním provozovatelem potvrdí zákazník svým podpisem na věrnostní kartě. Zákazníkem vybraný dárek mu je předán v lékárně ihned po odevzdání řádně vyplněné věrnostní karty v lékárně a provedení jeho výběru.

9)    Podpisem na věrnostní kartě zákazník uděluje svůj výslovný souhlas se zařazením jeho osobních údajů do databáze Společnosti a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele určeného Společností, společností LOGIC, s.r.o., IČ: 25748483, se sídlem Radošovická 996/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice pro marketingové účely Společnosti. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely provozování věrnostního programu a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. (nevyloučil-li tuto možnost zákazník zaškrtnutím příslušné kolonky na věrnostní kartě), a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti (správce).

Osobní údaje zákazníka mohou být předány a zpřístupněny mateřské společnosti Společnosti, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, reg. č. 319137576, Francouzská republika, pro účely nabízení obchodu a služeb, s čímž zákazník souhlasí.

Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo žádat Společnost (správce) nebo zpracovatele o vysvětlení a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich doplnění nebo likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může zákazník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.

Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Společností může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: aderma.cz@pfdc.cz, nebo na adresu sídla Společnosti.

10)    Věrnostní karta je platná do data uvedeného na věrnostní kartě.

11)    Tato úplná pravidla věrnostního programu jsou přístupná na webových stránkách Společnosti www.aderma.cz pod záložkou „Věrnostní program“ a jsou účinná od 1. dubna 2016.

 

Template:  None