PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
WEBOVÝCH STRÁNEK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA 

 

Vydavatel  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 22 987 907,05 EUR 
Sídlo na adrese 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE 
RCS Nanterre B 319 137 576
DPH uvnitř Společenství: FR42319137576 
Tel: +33 (0) 5 63 58 88 00
E-mail: contact.aderma@pierre-fabre.com

Vydavatelský ředitel  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Vývojář
SMILE  Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 814 314 EUR. 88 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers-sur-Seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Hosting 
PLATFORM.SH  Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem ve výši 510 747,00 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paříž 
RCS Paris B 521 496 059
Tel: +33 (0)1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Poděkování 
Design, vytvoření: WIDE Design, redakční obsah, fotografie/video: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA

 

ČLÁNEK 1 - ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je definovat podmínky používání a přístupu na webové stránky společnosti LABORATOIRES A-DERMA (dále jen „ LABORATOIRES A-DERMA “), značky patřící společnosti PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (dále jen "PFDC"), které uživatelé (dále jen „uživatelé“) přijímají výhradně používáním těchto webových stránek.

 
Pokud s nimi uživatelé nesouhlasí, společnost LABORATOIRES A-DERMA je žádá, aby webové stránky opustili. 

VOP podléhají francouzským zákonům a mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění změněny. Používání a prohlížení webových stránek je omezeno na osobní a nekomerční účely. 

Obecně se uživatel zavazuje, že nebude používat webové stránky nebo jejich část k nezákonným účelům (např. porušením autorských práv) nebo v rozporu s těmito VOP. 

Návštěvou webových stránek uživatel souhlasí s dodržováním VOP ve znění, v jakém jsou zobrazeny v den jejich pročtení. 

VOP jsou vymahatelné vůči každému uživateli, který se k webovým stránkám připojí. 
 
ČLÁNEK 2 - POPIS WEBOVÝCH STRÁNEK 
Webové stránky jsou přístupné pouze online na následující adrese:

https://www.aderma.cz/ a pouze pro uživatele žijící v České republice. 

Tyto webové stránky byly vytvořeny s cílem poskytnout vám informace o společnosti LABORATOIRES A-DERMA (soubory výrobků, poradenské listy, soutěže, newslettery atd.) a také plně představit různé řady výrobků společnosti LABORATOIRES A-DERMA. Webové stránky obsahují nesmluvní informace o společnosti LABORATOIRES A-DERMA s cílem popsat všechny její přípravky, avšak bez úmyslu nabízet přímý nákup produktu nebo služby (pokud není výslovně uvedeno jinak) (dále jen „služby“). 

Pokud je vám méně než šestnáct (16) let, prohlašujete, že jste byli svými rodiči nebo zákonnými zástupci zmocněni k tomu, abyste společnosti LABORATOIRES A-DERMA poskytli své osobní údaje pro přístup na webové stránky a k přijímání sdělení zasílaných společností LABORATOIRES A-DERMA. 

Webové stránky jsou plně financovány z prostředků PFDC. Webové stránky nepředstavují žádnou smluvní nabídku a neobsahují žádnou formu reklamy.

Vzhledem k tomu, že webové stránky jsou aktualizovány s přihlédnutím ke všem činnostem, může se stát, že některé nové informace, služby nebo oznámení již nemusí být v době jejich šíření platné nebo jsou jednoduše zastaralé. Společnost LABORATOIRES A-DERMA nemůže zaručit, i když vynakládá potřebné úsilí, že všechny informace a služby na webových stránkách jsou zcela aktuální. 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA nezaručuje přesnost a úplnost informací a služeb na webových stránkách. Společnost LABORATOIRES A-DERMA provede příslušné opravy. Poskytované informace a služby mohly být rovněž aktualizovány v době mezi jejich zobrazením uživateli a okamžikem, kdy se o nich uživatelé dozvěděli. Společnost LABORATOIRES A-DERMA žádným způsobem nezaručuje, že tyto informace jsou správné, úplné a aktuální. 

Za používání webových stránek nese plnou odpovědnost uživatel. Společnost LABORATOIRES A-DERMA nenese odpovědnost za výsledky získané po použití těchto webových stránek. 

Pokud není výslovně stanoveno jinak, bude se na jakoukoli novou funkci, která zlepšuje nebo rozšiřuje jednu nebo více stávajících služeb, nebo na jakoukoli novou službu, kterou společnost LABORATOIRES A-DERMA zavede, vztahovat VOP. 
Uživatelé souhlasí s tím, že služba je jim poskytována „tak, jak je“. Uživatelé se zavazují používat webové stránky v souladu s účely popsanými v těchto VOP, neodchylovat se od účelu webových stránek a nepokoušet se odvést uživatele k jiné službě. 

ČLÁNEK 3 - PODMÍNKY PŘÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY 
3.1. Pro přístup na webové stránky musí mít uživatel hardwarové a softwarové dovednosti nezbytné pro používání internetu. Pro přístup na webové stránky prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu (dále jen „zařízení“) musí mít uživatel přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení, telefonnímu předplatnému umožňujícímu přístup k internetu z počítače/tabletu/kompatibilního mobilního zařízení, jako je smartphone (IOS, Android), připojení WAP, připojení WiFi a/nebo 3G/4G. 

Uživatel bere na vědomí, že při používání webových stránek se nadále uplatňují podmínky smlouvy s jeho poskytovatelem širokopásmového připojení/telefonní služby. Uživatel sám ponese veškeré náklady za používání webových stránek, které může poskytovatel požadovat v souvislosti s přístupem k internetovým službám, tj. WiFi, WAP a/nebo 3G/4G. 
Uživatel se zavazuje, že nebude zasahovat do řádného fungování webových stránek, serverů, sítí a/nebo nebude upravovat, přizpůsobovat, nabourávat webové stránky a/nebo upravovat aplikace nebo webové stránky třetích stran jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit škody spojené s webovými stránkami. 

Uživatel si je vědom omezení a limitů internetových a telekomunikačních sítí, a proto se zavazuje: 
• chránit své zařízení před jakoukoli formou viru, pokusem o vniknutí, neoprávněným přístupem a/nebo použitím třetími stranami; 
• zajistit podmínky instalace, provozu a údržby svého zařízení, které jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek. 

3. 2. POVINNOSTI UŽIVATELŮ 
Používáním webových stránek uživatelé souhlasí s tím, že se zdrží: 
• používání webových stránek nebo služeb k politické činnosti, propagandě nebo proselytismu; 
• odvádění webových stránek od jejich účelu; 
• provádění nezákonné činnosti, včetně porušování práv držitelů textů, fotografií, obrázků, videí atd.; 
• propagace nebo podněcování pozornosti ostatních uživatelů k používání jakékoli jiné služby, ať už konkurenční, nebo ne; 
• jakéhokoli narušování provozu webových stránek; 
• porušování práva duševního vlastnictví; 
• porušování platných zákonů a předpisů. 

Uživatelům je zakázáno: 
• stahovat, odesílat, posílat e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem přenášet jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, představuje obtěžování, je hanlivý, vulgární, obscénní, ohrožuje soukromí ostatních, je nenávistný, rasistický nebo jinak nevhodný; 
• prohlížet, zobrazovat, stahovat nebo přenášet jakýkoli obsah, který by byl v rozporu s platnými zákony země, ve které jsou webové stránky prohlíženy, zejména s ohledem na právo duševního vlastnictví; 
• pokoušet se uvádět ostatní uživatele v omyl tím, že si přivlastní jméno nebo název společnosti jiných osob, zejména tím, že se vydávají za zaměstnance, moderátora, průvodce nebo hostitele nebo za přidruženou společnost PFDC a LABORATOIRES A-DERMA; 
• stahovat, zobrazovat, posílat e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem přenášet veškerý obsah, včetně počítačových virů nebo jakéhokoli jiného kódu, souboru nebo programu, který je určen k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo telekomunikačního nástroje; 
• stahovat, zobrazovat, posílat e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem přenášet obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, právo duševního vlastnictví nebo jakékoli jiné vlastnické právo (dále společně jen „práva“) patřící jiným osobám; 
• narušovat normální průběh dialogů, zrychlovat tempo posouvání obrazovky, takže uživatelé nejsou schopni sledovat a psát text dialogu, nebo provádět jakoukoli akci mající podobný rušivý účinek, který brání uživatelům komunikovat v reálném čase; 
• porušovat nebo zasahovat do služby, serverů, sítí spojených se službou nebo odmítat dodržovat požadované podmínky, postupy, obecná pravidla nebo regulační ustanovení vztahující se k sítím spojeným se službou; 
• jakýmkoli způsobem obtěžovat jiného nebo více jiných uživatelů; 
• shromažďovat a uchovávat jakékoli osobní údaje nebo identifikační informace týkající se jiných uživatelů. 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA nebo jakákoli osoba či subjekt určený společností LABORATOIRES A-DERMA budou oprávněni odstranit nebo smazat jakýkoli obsah, který porušuje podmínky těchto a/nebo platných předpisů a/nebo který je jakýmkoli jiným způsobem nevhodný. 
Uživatelé rovněž berou na vědomí, že při používání služby (služeb) nebo webových stránek musí zachovávat zdravý úsudek a nést veškerá související rizika. 

ČLÁNEK 4 - INFORMACE OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
4.1. Informace o výrobcích a službách 
Není-li stanoveno jinak, přípravky a služby prezentované na webových stránkách představují obecnou prezentaci sortimentu přípravků LABORATOIRES A-DERMA. Tyto informace jsou uvedeny pouze pro informativní a nesmluvní účely. 

4.2. Použití rad poskytovaných na webových stránkách 
V rámci webových stránek jsou uživatelům zpřístupněny informace. Tímto ustanovením není dotčen převod jakýchkoli vlastnických práv týkajících se daných informací. Uživatelům je udělena pouze licence k nahlížení a používání těchto informací, a to nevýhradně a pro jejich soukromé účely. Uživatelům je proto zakázáno kopírovat nebo reprodukovat veškeré informace nebo jejich části jakýmikoli prostředky a na jakémkoli médiu, ať už stávajícím nebo budoucím, překládat informace do jiného jazyka nebo je upravovat. 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé následky a/nebo škody v důsledku vadných nebo nabouraných informací. Kromě toho společnost LABORATOIRES A-DERMA nepřebírá závazek k plnění, ale spíše závazek k poskytnutí informací a rad, které budou uživatelům vydány. 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA neposkytuje žádnou výslovnou ani nepřímou záruku a nenese žádnou odpovědnost za použití těchto informací nebo rad. Tyto údaje jsou uvedeny pouze pro informační účely. 
Jakékoli další informace a/nebo dotazy můžete zaslat na následující adresu:
E-mailem: ADERMA.CZ@pierre-fabre.com  Poštou: A-DERMA - Informační servis, Kolbenova 1021/9, Praha 9 - Vysočany
 
ČLÁNEK 5 - ZVEŘEJŇOVÁNÍ ONLINE HODNOCENÍ A RECENZÍ UŽIVATELŮ 
Webové stránky poskytují uživatelům možnost jejich identifikace a využití služby online hodnocení a recenzí ke zveřejňování hodnocení a recenzí (dále jen „hodnocení/recenze“) na přípravky společnosti LABORATOIRES A-DERMA. Zaměstnanci společnosti LABORATOIRES A-DERMA/PFDC ani žádné z jejích dceřiných společností nemají právo zveřejňovat na webových stránkách svá hodnocení/recenze. 
 
Každý uživatel je zodpovědný za své hodnocení/recenzi. Společnost LABORATOIRES A-DERMA nemůže nést odpovědnost za hodnocení/recenze poskytnuté uživatelem. 
 
5.1. Podmínky pro zadávání hodnocení/recenzí 
Uživatelé zveřejněním hodnocení nebo recenze na webových stránkách prohlašují a zaručují, že: 
• hodnocení/recenze je v souladu s VOP a dodržuje platné právní a regulační předpisy; 
• sami napsali hodnocení/recenzi, nevydávali se za jinou osobu a nepoužívali falešnou e-mailovou adresu ani nezaváděli informace o původu svého hodnocení/recenze; 
• hodnocení/recenze je jejich originálním dílem a neporušuje práva duševního vlastnictví třetích stran; 
• veškerý zveřejněný obsah je pravdivý a přesný. 
 
Uživatelé dále prohlašují a zaručují, že nebudou zadávat žádný obsah:
• který by je mohl identifikovat (např. nepoužijí své celé jméno, ale pouze křestní jméno nebo „pseudonym“); 
• zahrnující informace (včetně cen) o konkurentech společnosti LABORATOIRES A-DERMA nebo jejich výrobcích (včetně jiných výrobců a/nebo distributorů a/nebo dodavatelů kosmetických výrobků a výrobků souvisejících s krásou/zdravím vlasů); 
• které nesouvisí s přípravky LABORATOIRES A-DERMA prezentovanými na webových stránkách; 
• za který obdrží od třetí strany jakoukoli kompenzaci; 
• který by mohl být považován za reklamu nebo propagační materiál či jinou formu navádění; 
• s informacemi odkazujícími na jiné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla; 
• zahrnující počítačový virus nebo jakýkoli jiný potenciálně škodlivý nebo poškozující soubor nebo návod, jak takový virus, program nebo soubor vytvořit; 
• který by mohl být považován za hanlivý, výhružný, urážlivý, zraňující, zlomyslný, podněcující k násilí nebo nenávisti, vulgární, neslušný, jakýmkoli způsobem porušující soukromí nebo duševní práva; 
• který by mohl být považován za žádost o diagnózu nebo radu týkající se zdravotních, psychologických, právních, finančních a podobných problémů. 
 
5.2. Kontrola, zveřejňování a úprava hodnocení a recenzí 

  • Charakteristiky kontroly 
  • Pro jakoukoli publikaci ze strany LABORATOIRES A-DERMA. 
  • Během maximálně dvou (2) měsíců od data vytvoření příspěvku uživatelem. 
  • Odmítnutí zveřejnění 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění jakéhokoli hodnocení/recenze, které podle jejího vlastního uvážení porušuje podmínky stanovené v článku I. 

 
Kromě toho si společnost LABORATOIRES A-DERMA vyhrazuje právo nezveřejnit: 
- duplicitní obsah; 
- recenze napsané v jiném jazyce, než je jazyk webových stránek; 
- jakýkoli nesrozumitelný obsah (zejména obsah s náhodnými znaky a řetězci slov). 
 
- zveřejněná hodnocení/recenze 
 
Hodnocení/recenze zveřejněná po moderaci budou na webových stránkách viditelná po dobu tří (3) let. Na konci tohoto období uchovává společnost LABORATOIRES A-DERMA hodnocení/recenze po dobu tří (3) let. 
Hodnocení/recenze se po odeslání uživatelem nemění. 
 
5.3. Duševní vlastnictví 
Uživatelé tímto udělují společnosti PFDC a jejím přidruženým společnostem a společnosti LABORATOIRES A-DERMA bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní, celosvětovou licenci na jakékoli hodnocení/recenzi, které uživatelé na webové stránky vloží, a to na dobu tří (3) let od zveřejnění hodnocení/recenze, se svolením dané hodnocení/recenzi reprodukovat, zastupovat, používat, kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jiných děl, distribuovat (vcelku nebo po částech) a jinak využívat a/nebo začleňovat tento obsah do jakéhokoli jiného média, nosiče nebo technologie. 
Uživatelé tímto berou na vědomí, že PFDC, jakož i její pobočky a společnost LABORATOIRES A-DERMA, mohou překládat a zveřejňovat jejich hodnocení/recenze na svých sdílených a budoucích stránkách sociálních médií (aniž by tento seznam byl úplný: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat atd.) a jakékoli zahraniční verzi jejich webových stránek, včetně webových stránek partnerů/distributorů. 
Uživatelé jsou tímto informováni, že takové publikace mohou obsahovat jejich jméno (nebo pseudonymy, jak je doporučeno výše) použité pro zveřejnění jejich hodnocení/recenze. Uživatelé tímto souhlasí s tím, že jejich hodnocení/recenze mohou být použity ve spojení seznačkou LABORATOIRES A-DERMA a souvisejícími logy spojenými seznačkou LABORATOIRES A-DERMA a za podmínek uvedených v tomto odstavci. 
 
5.4. Kontakt 
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků LABORATOIRES A-DERMA nebo jejich používání se mohou uživatelé obracet na společnost LABORATOIRES A-DERMA na následující adrese: ADERMA.CZ@pierre-fabre.com Společnost LABORATOIRES A-DERMA si vyhrazuje právo předat váš názor svému oddělení služeb zákazníkům. 
 
ČLÁNEK 6 - ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 
6.1 ODPOVĚDNOST 

Za používání webových stránek nesou plnou odpovědnost uživatelé. Uživatelé se zavazují používat webové stránky v souladu s jejich účelem. 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA zaručuje uživatelům pokojné užívání webových stránek a zejména zaručuje, že webové stránky neporušují žádná práva duševního vlastnictví třetích stran a že se jedná o originální obsah. Společnost LABORATOIRES A-DERMA zaručuje, že webové stránky jsou v souladu s platnými francouzskými právními předpisy a platnými průmyslovými normami pro webové stránky. 

Uživatelé se zavazují, že nebudou dobrovolně či dokonce nedobrovolně zavádět viry, chyby nebo soubory jakéhokoli druhu, které by mohly narušit fungování webových stránek. V takovém případě by převzaly výhradní odpovědnost. 
V duchu úcty ke všem může společnost LABORATOIRES A-DERMA podniknout právní kroky proti zlomyslným uživatelům. 
Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že si je plně vědom vlastností a omezení internetu, a zejména toho, že přenos dat a informací na internetu se vyznačuje pouze relativní technickou spolehlivostí a že se pohybuje ve sdílených sítích s různými vlastnostmi a technickými možnostmi, které v určitých obdobích narušují nebo znemožňují přístup. 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku připojení k webovým stránkám nebo jejich používání uživatelem. 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA nenese odpovědnost za chyby, opomenutí, viry nebo výsledky, které by mohly být získány špatným používáním služeb nebo informací na webových stránkách. Společnost LABORATOIRES A-DERMA je vázána pouze prostým závazkem prostředků. 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA ani její ředitelé či zaměstnanci nenesou odpovědnost: 
- za jakoukoli škodu způsobenou připojením, přístupem nebo používáním webových stránek; 
- za jakoukoli škodu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku prohlížení webových stránek nebo používání služeb, které jsou na nich k dispozici; 
- za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku používání webových stránek, zejména za provozní, finanční nebo obchodní ztráty nebo ztrátu dat v jakémkoli informačním systému, a to i v případě, že si je společnost LABORATOIRES A-DERMA vědoma možnosti vzniku takové škody. 

Společnost LABORATOIRES A-DERMA nemůže být v žádném případě činěna odpovědnou za ztrátu informací/služeb nebo za jejich zhoršení v souvislosti s touto službou. Žádné informace nebo služby poskytované na těchto webových stránkách nelze vykládat jako záruku. 
V souladu s platnými právními nebo regulačními předpisy nemůže být společnost LABORATOIRES A-DERMA činěna odpovědnou za jakékoli škody, zejména, ale nikoli výlučně, za ztrátu zisku, zákazníků, dat, nehmotného majetku, ke které může dojít v důsledku používání nebo nemožnosti používat webové stránky, a obecněji za jakékoli události související s webovými stránkami a/nebo webovými stránkami třetích stran. 

6.2. ÚPRAVA NEBO UZAVŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA se snaží, aby byly webové stránky přístupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, ale není k tomu nijak zavázána. Proto může společnost LABORATOIRES A-DERMA přerušit přístup, zejména za účelem údržby a aktualizací. Společnost LABORATOIRES A-DERMA není v žádném případě odpovědná za tato přerušení a důsledky, které z nich mohou vyplývat pro uživatele nebo třetí strany. 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA si vyhrazuje právo změnit nebo smazat webové stránky bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti. Vymazání nebo změna webových stránek nemůže v žádném případě odůvodnit pro uživatele zvláštní náhradu škody nebo rozdělení škod a úroků. 

6.3. ZÁRUKY  Uživatelé berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že: 
• webové stránky a služby používají na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována na základě služby „tak, jak je“ a je přístupná podle její dostupnosti. Společnost LABORATOIRES A-DERMA neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku týkající se kvality a kompatibility služby pro konkrétní použití a neporušování pravidel používání služby jejími uživateli (tento seznam je neúplný). 

• společnost LABORATOIRES A-DERMA nezaručuje, že webové stránky a/nebo služby splní jejich očekávání; že budou nepřerušované, účelné, bezpečné nebo bezchybné; že výsledky, které lze získat používáním těchto služeb, budou přesné a spolehlivé; že kvalita všech služeb, informací nebo jakéhokoli jiného materiálu získaného prostřednictvím dané služby splní jejich očekávání; že případné závady v použitém softwaru budou odstraněny. 

• jakýkoli materiál stažený nebo získaný jakýmkoli jiným způsobem při používání této služby je stahován na vlastní nebezpečí. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svého počítače nebo ztrátu dat v důsledku stažení takového materiálu. 

ČLÁNEK 7 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  Pokud není v tomto článku stanoveno jinak, všechny prvky, které se objevují na webových stránkách (zejména texty, údaje, databáze, grafiky, loga, značky, názvy, animace, obrázky, videa, zvuky, software a všechny další prvky), jsou chráněny před zneužitím (dále jen „prvky“) a jsou výhradním vlastnictvím PFDC a LABORATOIRES A-DERMA a/nebo třetích stran, které jim udělily licenci, a podléhají francouzskému a mezinárodnímu autorskému právu a ve větší míře duševnímu vlastnictví. 

Tyto prvky jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, databázemi dat, obchodním tajemstvím a/nebo všemi dalšími právy duševního vlastnictví. 
Veškerá práva na reprodukci, zobrazení a veřejnou komunikaci jsou vyhrazena, včetně vizuálních, fotografických, ikonografických a jiných zobrazení. Reprodukce celých webových stránek nebo jejich části v jakémkoli elektronickém formátu je přísně zakázána s výjimkou výslovného souhlasu šéfredaktora stránek. 

Značky a loga použité na webových stránkách jsou patentovány; jejich reprodukce by představovala porušení práv. Veškerá práva na použití jsou vyhrazena. V souladu s článkem L. 122-4 zákoníku duševního vlastnictví je jakékoli zobrazení nebo reprodukce, které nejsou výslovně povoleny, ať už vcelku nebo zčásti, za všech okolností nezákonné a představuje porušení, které je trestné podle článku L. 335-2 a následujících částí zákoníku duševního vlastnictví. 

Uživatel není oprávněn prodávat, kopírovat, pronajímat, uvádět na trh, převádět, přidělovat nebo jinak dále poskytovat, upravovat, přizpůsobovat webové stránky, slučovat je zcela nebo zčásti s jiným softwarem, překládat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet jakýkoli software nebo jakékoli funkce odvozené z webových stránek bez výslovného písemného souhlasu šéfredaktora stránek.

Společnost LABORATOIRES A-DERMA uděluje uživateli bezplatnou, nevýhradní, nepřenosnou, osobní licenci omezenou na jeho soukromé použití k přístupu, používání a prohlížení webových stránek a jejich prvků. Toto právo se uděluje výhradně pro osobní, soukromé a nekomerční použití a s výhradou zachování všech upozornění týkajících se reprodukce a práv duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu je uživatelům zakázáno kopírovat nebo reprodukovat všechny prvky nebo jejich části jakýmikoli prostředky a na jakémkoli médiu, ať už existujícím nebo budoucím, překládat prvky do jakéhokoli jiného jazyka nebo prvky upravovat. 

Jakékoli jiné použití prvků je přísně zakázáno a představuje porušení ustanovení zákoníku duševního vlastnictví. 

ČLÁNEK 8 - OSOBNÍ ÚDAJE 

 

Pro více informací o ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na webových stránkách je uživatel společností LABORATOIRES A-DERMA vyzván, aby se seznámil s následujícími

informacemi: https://www.aderma.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

ČLÁNEK 9 - HYPERLINKY  Uživatel je upozorněn, že společnost LABORATOIRES A-DERMA může poskytovat odkazy na webové stránky a/nebo aplikace, které patří nebo nepatří do skupiny Pierre Fabre. Tyto webové stránky a/nebo aplikace jsou na našich webových stránkách nezávislé. 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA neupravuje ani nekontroluje zdroje a obsah těchto webových stránek ani jejich propojení s jinými webovými stránkami a/nebo aplikacemi. 
Odkazy na tyto webové stránky a/nebo aplikace v žádném případě neznamenají, že společnost LABORATOIRES A-DERMA potvrzuje, podporuje nebo souhlasí s obsahem těchto webových stránek a/nebo aplikací a tím spíše s jejich případným využití. 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA proto nemůže nést odpovědnost za obsah, přípravky, služby, reklamu, soubory cookies nebo jiné prvky těchto webových stránek, jakož i za jakékoli prokázané nebo domnělé ztráty, které by následovaly po použití těchto informací, služeb nebo údajů dostupných na těchto webových stránkách a/nebo v souvislosti s nimi. 

Hypertextové odkazy lze na webových stránkách vytvářet pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti LABORATOIRES A-DERMA. Všechny žádosti o povolení je třeba zasílat na následující adresu: contact.aderma@pierre-fabre.com 
ČLÁNEK 10 - ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES 
Pro více informací o používání souborů cookies na webových stránkách je uživatel společností LABORATOIRES A-DERMA vyzván, aby se seznámili s tabulkou souborů cookies na následující adrese:https://www.aderma.fr/fr-fr/politique-de-confidentialite 

 
 ČLÁNEK 11 - NEVZDÁNÍ SE A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST  Pokud se některé z ustanovení VOP stane neplatným na základě změny právních předpisů, nařízení nebo soudního rozhodnutí, nemá to žádný vliv na platnost a dodržování ostatních ustanovení VOP. 
Skutečnost, že se některá ze stran nemůže odvolat na některé z ustanovení VOP, neznamená, že se vzdává svého práva odvolat se na stejná ustanovení později. 
 
ČLÁNEK 12 - RŮZNÁ USTANOVENÍ  Pokud některé z ustanovení těchto VOP pozbude platnosti nebo se ukáže, že obsahuje mezeru, bude dané ustanovení nahrazeno ustanovením, které se mu z hlediska právního výkladu nejvíce přibližuje. 
Uživatelé prohlašují a potvrzují, že si přečetli VOP a že používání webových stránek představuje ze strany uživatelů úplný a bezpodmínečný souhlas se všemi VOP. 
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se VOP nebo jakýchkoli dotazů či připomínek k webovým stránkám nebo uživatelskému účtu mohou uživatelé psát na následující adresu:  ADERMA.CZ@pierre-fabre.com. 
 
ČLÁNEK 13 - ZMĚNA VOP 
Společnost LABORATOIRES A-DERMA může VOP kdykoli změnit. Uživatelé budou o těchto změnách informováni. Jakékoli použití webových stránek po oznámení změny znamená přijetí VOP. V takovém případě se použijí VOP platné na webových stránkách v den jejich použití uživatelem. V případě nesouhlasu se změnami VOP se uživatel zavazuje, že nebude mít přístup na webové stránky.
V případě překladu VOP je platná a použitelná pouze francouzská verze. 

ČLÁNEK 14 - PLATNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÉ SOUDY  Tyto VOP podléhají francouzskému právu. 
Jakýkoli spor, který se vyskytne v souvislosti s VOP, bude před soudním nebo rozhodčím řízením předmětem mediace. V případě neúspěchu mediace bude spor předložen příslušnému francouzskému soudu. 

Zpět na začátek