ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY PIERRE FABRE

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. Zajištění ochrany a bezpečnosti údajů našich zákazníků a uživatelů je pro nás ve skupině Pierre Fabre nejvyšší prioritou.
Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje jsou při návštěvě a používání našich webových stránek shromažďovány a jak jsou zpracovávány.

 

1. KDO JSME?

Provozovatelem těchto webových stránek (dále jen „webové stránky") je společnost Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 Place Abel Gance 92 100 Boulogne (dále jen "Pierre Fabre" nebo "My/Naši/Nás"), která spravuje veškeré osobní údaje, které od vás mohou být na webových stránkách pro níže uvedené účely shromážděny.
Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámili se s podmínkami zpracování vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady mohou být společností Pierre Fabre kdykoli aktualizovány. Na této stránce se zobrazí datum poslední aktualizace. Proto vám doporučujeme, abyste se na stránku pravidelně vraceli.

 

2. INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

V závislosti na vámi využívaných službách našich webových stránek a vašich volbách při nastavení vašeho zařízení (zejména souborů cookies a jiných sledovacích zařízení) zahrnují osobní údaje, které se vás týkají (dále jen "vaše osobní údaje") a které o vás společnost Pierre Fabre shromažďuje a zpracovává, zejména:

Údaje, které jste dobrovolně zadali do formuláře (odběr newsletteru, kontakt, účast v propagační kampani (soutěže, hry, průzkumy)), včetně vašeho

jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, data narození, pohlaví, poštovní adresy a dalších informací o vás, a které mohou být v rámci žádosti poskytnuty (což může zahrnovat informace týkající se vašeho zdraví a pohody).

Údaje generované vaším prohlížečem, které náš server automaticky shromažďuje pomocí „souborů cookies a dalších sledovacích zařízení“:

Údaje týkající se navštívených stránek: název domény, datum, čas a doba trvání návštěvy, navštívené stránky a videa, reklamy, na které jste klikli.

Údaje, které se týkají konkrétně vás: vaše IP adresa (umístění vstupního bodu sítě; typ prohlížeče, operační systém).

Automaticky shromážděné osobní údaje nepoužíváme k tomu, abychom se vás pokusili identifikovat, a nespojujeme je s žádnými výše uvedenými podrobnými osobními údaji, které jste nám poskytli. 

Osobní údaje o vás můžeme získat také od třetích stran (např. z profilů na sociálních sítích, pokud jste připojeni ke svému účtu a profilu na sociální síti).

 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže je uveden přehled účelů, pro které vaše osobní údaje používáme, a důvodů, proč je potřebujeme zpracovávat.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO NAŠE SLUŽBY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Odpovídání na vaše dotazy zaslané e-mailem, prostřednictvím kontaktních formulářů a chatu

Náš oprávněný zájem

Abychom vám pomohli najít prodejnu nebo prodejní místo, které je nejblíže vaší poloze

Pro provádění statistických analýz

Pokud nevznesete námitku, jak je uvedeno níže v oddíle „Vaše práva“ a „Soubory cookies“, abychom lépe porozuměli vašim preferencím prostřednictvím analýzy vašeho chování na našich webových stránkách a nabídli vám přípravky nebo služby, které více odpovídají vašim zájmům

Abychom lépe vyhověli vašim potřebám nabídkou produktů nebo služeb, které jsou více přizpůsobeny vašim zájmům

Pro zasílání informací o našich nabídkách, novinkách a akcích (newslettery, pozvánky a další publikace)

Váš výslovný souhlas

Abychom oznamovali příslušným orgánům jakékoli problémy související s používáním našich výrobků

Naše právní povinnosti

 

Osobní údaje, které jsou pro nás nezbytné k naplnění výše popsaných účelů, jsou na různých stránkách našeho webu, kde jsou shromažďovány, označeny hvězdičkou.

Pokud se rozhodnete tato povinná pole nevyplnit, je možné, že nebudeme moci zpracovat vaše žádosti a/nebo vám poskytnout požadované přípravky a služby. Další osobní údaje jsou čistě dobrovolné a umožňují nám lépe vás poznat a podle toho vylepšit naši komunikaci a služby.

 

4. SDĚLOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme součástí globální skupiny Pierre Fabre Group a čas od času možná budeme muset vaše osobní údaje této skupině pro výše uvedené účely poskytnout.
Můžeme také jmenovat poskytovatele služeb třetích stran (kteří budou pracovat podle našich pokynů), aby nám pomohli poskytovat vám informace, přípravky nebo služby, řídit a spravovat naše podnikání nebo spravovat a zlepšovat naše webové stránky. V takových případech mohou tyto třetí strany potřebovat přístup k vašim osobním údajům.
Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHP (Evropský hospodářský prostor) jiným společnostem ze skupiny Pierre Fabre nebo poskytovatelům služeb, podnikneme kroky k zajištění stejné úrovně ochrany vašich osobních údajů, jako kdyby byly uchovávány v EHP, včetně uzavření smluv o předávání údajů na základě smluvních doložek schválených Evropskou komisí, jako jsou schválené standardní smluvní doložky, které mohou být aktualizovány nebo revidovány, nebo jiných mechanismů předávání, jako jsou případná rozhodnutí o odpovídající ochraně, závazná podniková pravidla nebo smlouvy schválené orgány EU pro ochranu údajů.
Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím stranám v rámci skutečného nebo potenciálního prodeje společnosti Pierre Fabre nebo jakýchkoli aktiv, která nám patří nebo jsou ve vlastnictví přidružených společností; v takovém případě mohou být osobní údaje našich uživatelů jedním z předávaných aktiv.
Budeme také reagovat na žádosti o informace, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je takové zveřejnění nutné k ochraně našich práv a/nebo k dodržení soudního řízení, soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jiného právního či správního řízení proti nám.

 

5. VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Tam, kde nám to zákon umožňuje, a s vaším souhlasem, pokud je vyžadován, s vámi můžeme komunikovat pomocí elektronických prostředků, abychom vás informovali o našich produktech a službách. Pokud si přejete zrušit zasílání marketingových sdělení, použijte prosím odkaz „odhlásit se“ uvedený v našich e-mailech nebo zašlete textovou zprávu STOP na uvedené číslo, případně nás kontaktujte přímo na odkazu „Kontaktujte nás“ a my vám přestaneme sdělení zasílat.

 

6. UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro správu našeho vztahu s vámi.
Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu však budeme uchovávat po dobu tří let od data poslední interakce mezi námi, pokud nejste zákazníkem, a dokud s vámi budeme v kontaktu prostřednictvím našich propagačních aktivit, pokud jste zákazníkem, nevznesete-li proti tomu při obdržení jedné z našich marketingových zpráv námitku.
IP adresy shromážděné pro bezpečnostní účely nebudou uchovávány déle než 10 dní.
Záznamy o připojení, které jsou s vaším souhlasem shromažďovány pomocí souborů cookies a jiných sledovacích zařízení používaných na našich webových stránkách, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony a předpisy po dobu nejvýše třinácti (13) měsíců. Další podrobnosti naleznete v části „Soubory cookies“ níže.
Vaše osobní údaje můžeme potřebovat uchovávat ve formě archivu i po uplynutí níže uvedené lhůty, abychom splnili naše zákonné povinnosti nebo abychom prokázali jedno z našich práv, pokud to vyžaduje příslušná promlčecí lhůta.

Jakmile vaše osobní údaje přestanou být pro účely nebo archivaci odpovídající naší zákonné povinnosti nebo promlčecí lhůtě potřebné, zajistíme jejich úplné zničení nebo anonymizaci.

 

7. EXTERNÍ ODKAZY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Jelikož společnost Pierre Fabre nekontroluje ani neodpovídá za své postupy ochrany údajů, doporučujeme vám si zásady ochrany údajů na těchto webových stránkách třetích stran prostudovat. Tyto zásady se vztahují výhradně na osobní údaje shromážděné na našich webových stránkách nebo v průběhu naší činnosti.

 

8. VAŠE PRÁVA

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít některá nebo veškerá následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Získat kopii svých osobních údajů s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou zpracovávány;
 • Opravit nepřesné osobní údaje (včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů);
 • Vymazat vaše osobní údaje za předpokladu, že to umožňuje právní základ pro shromažďování údajů. V některých případech se navíc toto právo může uplatnit pouze v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny nebo zpracovány;
 • Omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  • Je správnost osobních údajů zpochybněna;
  • Je zpracování nezákonné, ale vy vznesete námitku proti výmazu osobních údajů;
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale jsou stále nutné k určení, uplatnění nebo obhajobě právního nároku;
 • Požádat o přenositelnost vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu třetí straně (nebo vám), pokud naše zpracování odůvodňujeme vaším souhlasem nebo plněním smlouvy s vámi;
 • Získat nebo si prohlédnout kopii příslušných opatření přijatých k přenosu vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace;
 • Odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (pokud je takové zpracování založeno na vašem souhlasu), aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním zpracování;
 • Poskytnout obecné nebo konkrétní pokyny, jak zpracovávat a používat vaše osobní údaje po vaší smrti;
 • Kdykoli odmítnout kontaktování pro účely přímého marketingu; Chcete-li zabránit jakémukoli telefonickému kontaktu, zaregistrujte se zdarma na webových stránkách. http://www.bloctel.gouv.fr/
 • Kromě výše uvedených práv máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování vašich osobních údajů, které je odůvodněno oprávněným zájmem společnosti Pierre Fabre, včetně profilování (na rozdíl od vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy s vámi).

Máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.
Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených údajů, „Kontaktujte nás“.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požadovat prokázání totožnosti a vyhrazujeme si právo účtovat poplatek, pokud to zákon umožňuje, například pokud je váš požadavek zjevně neopodstatněný nebo nepřiměřený. Budeme se snažit odpovědět na vaši žádost ve všech platných lhůtách.

 

9. SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou malé soubory, které mohou být umístěny na pevném disku vašeho zařízení nebo na serveru webové stránky. Soubory cookies používáme k získání některých výše popsaných automaticky shromažďovaných informací. Soubory cookies nemusíte přijmout. Navíc si můžete vybrat, které z nich přijmete, a to tak, že změníte nastavení svého prohlížeče pro nepřijímání souborů cookies. Samozřejmě můžete vznést námitku proti jejich přítomnosti a odmítnout je nebo je odstranit. Za tímto účelem je můžete ze svého zařízení na stránce nápovědy svého prohlížeče vymazat nebo se proti registraci „souborů cookies“ vypnutím této funkce ve svém prohlížeči ohradit.

 

10. TYPY SOUBORŮ COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME

Na našich webových stránkách používáme pro různé účely několik typů souborů cookies: tyto soubory jsou známé jako nezbytně nutné soubory cookies, výkonnostní soubory cookies, marketingové soubory cookies a funkční soubory cookies. Některé soubory cookies mohou být poskytovány třetími stranami za účelem poskytnutí dalších funkcí našich webových stránek. Tyto soubory jsou uvedeny níže.

• Nezbytně nutné soubory cookies: 

tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech zakázat. Obvykle jsou vytvářeny jako reakce na vaše akce, které představují žádost o služby, jako je definování vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby tyto soubory cookies blokoval nebo aby vás o jejich existenci informoval, což však může mít vliv na některé části webových stránek. Tyto soubory cookies neukládají osobní identifikační údaje.

• Výkonové soubory cookies: 

tyto soubory cookies nám umožňují zjistit počet návštěv a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám také identifikovat nejnavštěvovanější / nejméně navštěvované stránky a vyhodnocovat, jak návštěvníci procházejí webové stránky. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookies jsou seskupovány, a tudíž anonymizovány. Pokud tyto soubory cookies nepřijmete, nebudeme o vaší návštěvě našich webových stránek informováni.

• Funkční soubory cookies:

tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat a přizpůsobovat funkce našich webových stránek. Mohou být aktivovány našimi týmy nebo třetími stranami, jejichž služby jsou využívány na stránkách našich webových stránek. Pokud tyto soubory cookies nepřijmete, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

• Soubory cookies sociálních sítí:

Tyto soubory cookies jsou aktivovány službami nabízenými na sociálních sítích, které jsme přidali na webové stránky, abyste mohli sdílet náš obsah na své sítí a se svými známými. Umožňují nám také sledovat vaše prohlížení jiných webových stránek a vytvářet profil vašich zájmů. To může ovlivnit obsah a zprávy zobrazované na jiných webových stránkách, které navštívíte. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, je možné, že nebudete moci tyto nástroje pro sdílení používat nebo zobrazovat.

• Reklamní soubory cookies:

tyto soubory cookies mohou být uloženy na našich webových stránkách našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou využívat k vytvoření profilu vašich zájmů a nabízení relevantních reklam na jiných webových stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identitě vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, bude vaše reklama méně cílená.

 

Níže naleznete seznam souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách:

KATEGORIE

TYP

NÁZEV(NÁZVY)

NÁZEV (NÁZVY) APLIKACE

DOBA UCHOVÁNÍ

- Nezbytně nutné soubory cookies

Soubory cookies 1. strany

Úrovně souborů cookies

OptanonAlertBoxClosed
eupubconsent
eZSESSID586c67e737bd2ea6979d88ec3123df7b
OptanonConsent
BrowserId_sec
force-proxy-stream
BrowserId
cfduid
force-stream
JSESSIONID
sfdc-stream

OneTrust
IAB Europe
Ezplatform

OneTrust
Webový prohlížeč
Webový prohlížeč
Webový prohlížeč
OneTrust
Salesforce
Webové stránky
Salesforce

365 dní
2914241
Relace 

365 dní 
365 dní 
Trvalé 
365 dní 
30 dní 
Trvalé 
Relace 
Trvalé 

- Výkonnostní soubory cookies

Soubory cookies 1. strany

Úrovně souborů cookies

gclxxxx
hjTLDTest
gat_UA-
gid
hjAbsoluteSessionInProgress
ga
hjid
ga_HM8WPMCJM2
hjFirstSeen
gid
ga
SESSIONID
gat_UA-

Google Analytics
Hotjar
Google Analytics
Google Analytics
Hotjar
Google Analytics
Hotjar

90 dní 
Relace 
13 měsíců 
1 den 
Trvalé 
13 měsíců 
365 dní 
180 dní 
Trvalé 
1 den 
Relace

- Reklamní soubor cookies

Soubory cookies 1. strany
Úrovně souborů cookies

fbp
YSC
fr
gclxxxx
CONSENT
VISITOR_INFO1_LIVE

Facebook
YouTube
Webový prohlížeč
Google
YouTube
YouTube

90 dní
Relace
90 dní
90 dní
6182 dní
180 dní

 

11. MAZÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Pokud soubory cookies odmítnete, nebudeme ve vašem zařízení ukládat žádné další cookies, s výjimkou výše uvedených funkčních souborů cookies (včetně těch cookies, které si zapamatují, že si při návštěvě webových stránek nepřejete ukládat žádné soubory cookies).
Upozorňujeme však, že pokud se rozhodnete některé soubory cookies odstranit nebo odmítnout, ovlivní to příslušné funkce nebo služby na našich webových stránkách.

 

12. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit, a odrazit tak změny v zákonech a/nebo našich postupech ochrany osobních údajů.

 

13. KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese: dpofr@pierre-fabre.com Poslední změna: 01/02/2021

Back to top